Ganhadores

GANHADORES

Nome nº sorteado CPF Celular
Ana Cristina Souza Caldas 2-99247 250.XXX.XXX-23 (11) XXXXX-5965
Fernando Rodrigues Camacho 1-99210 119.XXX.XXX-11 (11) XXXXX-5575
Joseli Novais 3-99236 153.XXX.XXX-80 (24) XXXXX-0000
Julio Cesar Cordeiro Costa 6-99296 034.XXX.XXX-88 (81) XXXXX-7023
Mairton Avelar 4-99215 994.XXX.XXX-68 (22) XXXXX-6442
Wesley Souza Ferreira 5-99220 531.XXX.XXX-49 (65) XXXXX-8558
 • Nome:
  Ana Cristina Souza Caldas
  Nº sorteado:
  2-99247
  CPF/CNPJ:
  250.XXX.XXX-23
  Celular:
  (11) XXXXX-5965
 • Nome:
  Fernando Rodrigues Camacho
  Nº sorteado:
  1-99210
  CPF/CNPJ:
  119.XXX.XXX-11
  Celular:
  (11) XXXXX-5575
 • Nome:
  Joseli Novais
  Nº sorteado:
  3-99236
  CPF/CNPJ:
  153.XXX.XXX-80
  Celular:
  (24) XXXXX-0000
 • Nome:
  Julio Cesar Cordeiro Costa
  Nº sorteado:
  6-99296
  CPF/CNPJ:
  034.XXX.XXX-88
  Celular:
  (81) XXXXX-7023
 • Nome:
  Mairton Avelar
  Nº sorteado:
  4-99215
  CPF/CNPJ:
  994.XXX.XXX-68
  Celular:
  (22) XXXXX-6442
 • Nome:
  Wesley Souza Ferreira
  Nº sorteado:
  5-99220
  CPF/CNPJ:
  531.XXX.XXX-49
  Celular:
  (65) XXXXX-8558